Ayat-Ayat Al-Qr’an Tentang Anjuran Menikah

Home / Pendidikan / Ayat-Ayat Al-Qr’an Tentang Anjuran Menikah

Ayat-Ayat Al-Qr’an Tentang Anjuran Menikah

Ayat-Ayat Al-Qr’an Tentang Anjuran Menikah

Ayat-Ayat Al-Qr’an Tentang Anjuran Menikah

Al-Qr’an menganjurkan pernikahan dan menjadikan pernikahan sebagi satu-satunya jalan bagi pemuasan naluri biologis. Islam menganjurkan masyarakat untuk melangsungkan pernikahan antara pria dan wanita yang belum menikah dan mewajibkan orang-orang yang belum menikah untuk memelihara kesuciannya. Anjuran pernikahan dalam Al-Qur’an adalah anjuran yang penuh dengan persyaratan sehingga tujuan-tujuan dari pernikahan disebutkan secara tegas dalam Al-Qur’an sekalipun sifatnya masih global.

Terdapat beberapa ayat Al-Qur’an yang berbicara tentang pernikahan diantaranya Q.S An-Nisa 4:3

÷bÎ)ur÷LäêøÿÅzžwr&(#qäÜÅ¡ø)è?’Îû4‘uK»tGu‹ø9$#(#qßsÅ3R$$sù$tBz>$sÛNä3s9z`ÏiBÏä!$|¡ÏiY9$#4Óo_÷WtBy]»n=èOuryì»t/â‘ur(÷bÎ*sùóOçFøÿÅzžwr&(#qä9ω÷ès?¸oy‰Ïnºuqsù÷rr&$tBôMs3n=tBöNä3ãY»yJ÷ƒr&4y7Ï9ºsŒ#’oT÷Šr&žwr&(#qä9qãès?ÇÌÈ

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

  1. Mufrodat:

خفتم Kamu takut
تقسطوا Kamu berlaku adil
اليتمى Anak-anak yatim
طاب Baik/disenangi
ادنى Lebih dekat
تعولوا Kamu berbuat aniaya
  1. Asbabun Nuzul Ayat

Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

Terdapat ketentuan tentang perlakuan terhadap perempuan yatim yang berada dalam pemeliharaan seseorang. Jika khawatir tidak dapat berperilaku adil dalam mengurus anak yatim dan hartanya, maka jangan menikahi anaka yatim tersebut dan menikahlah dengan perempuan lain, berapapun jumlahnya. Dua, tiga, ataupun empat. Tetapi jika tidak bisa berperilaku adil, maka nikahilah satu saja. Atau bisa berpaling kepada hamba sahaya yang dimiliki. Walaupun begitu, bukan berarti boleh berlaku sewenang-wenangnya terhadapnya. Tetapi, berperilaku adil adalah mesti diperhatikan.

  1. Tafsir Tematik

وان خقتم الا تقسطوا

dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil

maksud ayat ini menjelaskan jika merasa takut bahkan yakin dari seorang. Serta dia tahu untuk tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim, maka lebih baik ia tidak kawin dengan anak yatim tersebut, tetapi hendaknya mengawini wanita lain yang kamu senangi, baik dua, tiga atau empat

قنكحوا ما طاب لكم

Begitu pula dengan pelaksanaan nikahnya tidak perlu meminta izin kepada tuannya, sebab setiap orang yang memili hak talak. Maka diapun berhak untuk melangsungkan nikah.

                                                                                            

  1. Kesimpulan

Pernikahan menjadi proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini, pernikahan berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan.

Kemudian Q.S Ar-Ruum ayat : 20-21

ô`ÏBurÿ¾ÏmÏG»tƒ#uä÷br&Nä3s)n=s{`ÏiB5>#tè?¢OèO!#sŒÎ)OçFRr&֍t±o0šcrçŽÅ³tFZs?ÇËÉÈô`ÏBurÿ¾ÏmÏG»tƒ#uä÷br&t,n=y{/ä3s9ô`ÏiBöNä3Å¡àÿRr&%[`ºurø—r&(#þqãZä3ó¡tFÏj9$ygøŠs9Î)Ÿ@yèy_urNà6uZ÷t/Zo¨Šuq¨BºpyJômu‘ur4¨bÎ)’Îûy7Ï9ºsŒ;M»tƒUy5Qöqs)Ïj9tbr㍩3xÿtGtƒÇËÊÈ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.


Sumber: https://youtubers.id/heroes-of-camelot-apk/